Αναγνώριση Υπηρεσίας Ομογενών Εκπαιδευτικών

Τα Γραφεία Εκπαίδευσης των Ελληνικών Προξενείων δεν έχουν την αρμοδιότητα για την αναγνώριση της διδακτικής προϋπηρεσίας των ομογενών εκπαιδευτικών ως συντάξιμου χρόνου. Τα Γραφεία απλώς ελέγχουν την αλήθεια του περιεχομένου των πιστοποιητικών που εκδίδουν οι σχολικοί φορείς και τη γνησιότητα των προσκομιζομένων εγγράφων και ακολούθως τα διαβιβάζουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, όπου τα αρμόδια όργανα αποφασίζουν σχετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι για αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας ομογενείς εκπαιδευτικοί, πρέπει να υποβάλλουν στο ΥΠΟΠΑΙΘ – Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, δια του Συντονιστή Εκπαίδευσης ΑΙΤΗΣΗ που θα πρέπει να συνοδεύεται από :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

του σχολικού φορέα όπου εργάσθηκαν, όπου να αναφέρονται:

1.   Το ΦΕΚ αναγνώρισης του σχολείου (αν αυτό είναι αναγνωρισμένο) ή εάν ανήκει σε νόμιμα συγκροτημένη ελληνική κοινότητα.
2.  Το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η υπηρεσία (ακριβείς ημερομηνίες).
3.  Εάν η ανωτέρω υπηρεσία ασκήθηκε κατά κύριο επάγγελμα.
4.  Το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης του εκπαιδευτικού (σε διδακτικές ώρες) καθώς και η μνεία εάν ήταν πλήρες ή μειωμένο (σύμφωνα μα τα στοιχεία του σχολικού φορέα).
Σε περίπτωση που το ωράριο ήταν μειωμένο, θα πρέπει επίσης να αναφέρονται:
–   ποιο ήταν το αντίστοιχο πλήρες ωράριο (διδακτικές ώρες)
–   ποιο ήταν το σύνολο των διδακτικών ωρών που πραγματοποίησε ο εκπαιδευτικός σε όλο το διάστημα της υπηρεσίας του.
5.  Τα τυπικά προσόντα και η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε (π.χ. νηπιαγωγός, δάσκαλος, φιλόλογος κλπ).
6.   Εάν για την ως άνω υπηρεσία έχει καταβληθεί ή όχι στον εκπαιδευτικό σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης από τον αρμόδιο φορέα ή άλλη πηγή.

Το πιστοποιητικό υπηρεσίας του σχολικού φορέα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών από την οικεία προξενική αρχή ή την Αρχιεπισκοπή ή Notary Public

Μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους για τη λήψη των σχετικών εντύπων σε μορφή .doc

Υπόδειγμα αίτησης αναγνώρισης υπηρεσίας
Υπόδειγμα πιστοποιητικού του σχολικού φορέα

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Το Γραφείο Εκπαίδευσης υποχρεούται να ερευνήσει την αλήθεια του περιεχομένου του Πιστοποιητικού του Σχολικού Φορέα απευθυνόμενο όπου είναι δυνατόν να τηρούνται αρχεία. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία (για παλαιότερα έτη συνήθως δεν υπάρχουν) για το συγκεκριμένο σχολείο σε κανένα αρχείο, τότε θα ζητηθεί από τον αιτούμενο εκπαιδευτικό η προσκόμιση άλλων πρωτογενών στοιχείων που να αποδεικνύουν την αλήθεια του περιεχομένου του Πιστοποιητικού.
Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας βεβαίωσης και διαβίβασης των πιστοποιητικών υπηρεσίας παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν όσο το δυνατον περισσότερα απο τα παρακάτω πρωτογενή στοιχεία:

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1) Επικυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή αντίγραφα των συμβολαίων συνεργασίας με το σχολικό φορέα για όλα τα έτη των οποίων ζητείται η αναγνώριση.

2) Αντίγραφα των ωρολογίων προγραμμάτων του σχολείου, για όλα τα έτη των οποίων ζητείται η αναγνώριση, επικυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή ή την αρχιεπισκοπή.

3) Επικυρωμένα αντίγραφα των W2- form and tax Statement για τα έτη των οποίων ζητείται η αναγνώριση ( η επικύρωση μπορεί να γίνει και στο γραφείο εκπαίδευσης αν προσκομισθούν τα πρωτότυπα ή και στο Notary Public ).

4) Μία βεβαίωση του Social Security στο οποίο καταβάλλονταν οι κρατήσεις, όπου να βεβαιώνεται η παραπάνω υπηρεσία και ότι δεν πήρε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα για τη συγκεκριμένη υπηρεσία από άλλη πηγή ή Social Security Statement στο τηλέφωνο: 1 800 772 1213 ή www.socialsecurity.gov/beve για SSA-7004 φόρμα ή Benefit Verification Letter στο τηλέφωνο: 1 800 772 1213 για την SSA-1099 φόρμα

5) Επικυρωμένα αντίγραφα των τυπικών προσόντων βάσει των οποίων έγινε η πρόσληψη (απολυτήριο Λυκείου, πτυχίο Πανεπιστημίου κ.λ.π.). Η επικύρωση μπορεί να γίνει και στο γραφείο εκπαίδευσης εάν προσκομισθούν τα πρωτότυπα ή και στο Notary Public.

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου, ότι η υπηρεσία προσφέρθηκε κατά κύριο επάγγελμα και δεν έλαβε ούτε πρόκειται να λάβει σύνταξη – αποζημίωση ή βοήθημα από άλλο φορέα για τη συγκεκριμένη διδακτική υπηρεσία, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το οικείο Προξενείο ή το Σ.Ε.( η υπογραφή να τεθεί ενώπιον του ) ή στο Notary Public.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαίωμα συνταξιοδότησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη υπηρεσίας για τουλάχιστον 18 ώρες εβδομαδιαίως

Translate »
Scroll to Top