Αποτελέσματα Εξετάσεων Ελληνομάθειας 2022

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης των δοκιμασιών των υποψηφίων. Δεν σας επισυνάπτουμε πλέον αρχείο με τα αποτελέσματα του κάθε εξεταστικού κέντρου. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα αποτελέσματα και να εξαγάγετε αρχείο από την πλατφόρμα των εγγραφών.

Θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα, https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html , με τον ίδιο τρόπο και τους ίδιους κωδικούς που συνδέστε για να διαχειριστείτε τις αιτήσεις. Στο μενού που εμφανίζεται αριστερά, έχει προστεθεί η επιλογή ‘Αποτελέσματα’. Πατάτε στην επιλογή και εμφανίζονται τα αποτελέσματα για όλους/όλες τους υποψήφιους/τις υποψήφιες. Αν επιθυμείτε να τα έχετε σε αρχείο excel, θα πατήσετε το σχετικό κουμπί, ‘Αποτελέσματα υποψηφίων’ και θα προχωρήσετε σε άνοιγμα ή αποθήκευση του αρχείου.

Αν στο αρχείο αυτό παρατηρείτε λάθος σε ονοματεπώνυμο υποψήφιου/υποψήφιας, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα για τη σωστή αναγραφή του, προκειμένου να μην εκδοθεί το πιστοποιητικό με λανθασμένο ονοματεπώνυμο.

Ενημέρωση των υποψηφίων.

Προσοχή! Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δε θα πρέπει να ανακοινώνετε τηλεφωνικά τα αποτελέσματα στους υποψήφιους/στις υποψήφιες. Επίσης, σε καμία περίπτωση ο υπεύθυνος/ η υπεύθυνη του εξεταστικού κέντρου δεν κοινοποιεί τα αποτελέσματα των υποψηφίων σε τρίτα πρόσωπα (ακόμα κι αν αυτά είναι εκπαιδευτικοί). Πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και πρόσβαση σε αυτά έχουν αυστηρά και μόνο οι υποψήφιοι/ες και οι κηδεμόνες τους μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΓ, με τη χρήση του προσωπικού τους κωδικού.

Θα ενημερώσετε για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και θα δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Κάθε υποψήφιος/υποψήφιαια μπορεί να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασής του/της μπαίνοντας στην ιστοσελίδαhttp://www.greek-language.gr/certification/results/index.html, μετά τις 13.00  και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία:

α) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου,

β) κωδικό αριθμό υποψήφιου/-ας και

γ) επίθετο υποψήφιου/υποψήφιας (Προσοχή ! Θα πρέπει να το γράψει όπως ακριβώς υπάρχει στην κάρτα υποψηφίου).

  • Επανεξέταση εξεταστικών τετραδίων: Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε υποψήφιος/υποψήφια έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει γραπτώς από το ΚΕΓ την επανεξέταση των εξεταστικών τετραδίων του/της. Αιτήσεις επανεξέτασης θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως τις 31 Αυγούστου 2022. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να καταβάλει το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της δοθεί από το ΚΕΓ.

Οι παραπάνω ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας http://www.greek-language.gr/certification/news/index.html

Επίσης, επισυνάπτουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επίδοση των υποψηφίων στο σύνολό τους, προκειμένου να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και να προωθήσετε αναλόγως τον θεσμό της ελληνομάθειας μέσω του εξεταστικού σας κέντρου.

Τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας για τους επιτυχόντες/τις επιτυχούσες θα αποσταλούν στα εξεταστικά κέντρα ταχυδρομικά κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, εφόσον έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές εκκρεμότητες προς το ΚΕΓ. Στα πιστοποιητικά δεν θα εμφανίζεται το πατρώνυμο, το οποίο υπάρχει στην κατάσταση των αποτελεσμάτων.

___________

The evaluation and grading of all the candidates’ written and oral exams has been completed. You will no longer receive an attached file with the results of each exam centre. From now on, you can see the results and extract a file from the registration platform.

Please log in to the platform, https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html, in the same manner and using the same username and password as when you log in to manage the applications. In the menu to the left you can choose the option “Results” to view the results for all candidates. If you wish to have them in an excel file, you can click on the relevant option,  ‘Αποτελέσματα υποψηφίων’, and proceed to open or save the file.

If you notice any spelling mistakes in the names of candidates, please inform us immediately via email of the correct spelling, in order for the certificate to be issued with the correct spelling.

Informing the candidates.

Attention! In order the protect the candidates’ privacy and personal information, you should never announce the results to the candidates on the phone. Furthermore, the Coordinators of Examination Centers are under no circumstances allowed to share candidates’ results with third parties (even if they are teachers). The results are sensitive personal information and only candidates and their guardians are allowed access to them through the CGL platform, by use of their personal code.

We request that you inform the candidates that the results by the Centre for the Greek Language are now available and also of the following:

  1. a) the code number of the exam centre,

β) the candidate’s registration code

γ) the candidate’s surname. (Attention: it should be spelled in the exactly the same way as in the candidate’s card!)

  • Rescoring of exam papers: Candidates who have not passed the exams may have their exam rescored by submitting a written request to the Centre for the Greek Language. Rescoring requests will be submitted by email at [email protected]by 31st August 2022. After submission of the request, the candidate will have to deposit 60€ to the bank account that will be given by CGL.

All the above notifications can be found on our website http://www.greek-language.gr/certification/news/index.html.

Finally, we attach statistical data regarding the candidates’ overall, so that you can reach your own conclusions and take the necessary steps to promote the Greek language through your exam centre.

Note that the certificates will be mailed to the exam centres at the end of September 2022 on condition that all financial obligations towards the CGL have been met. Also note that middle names, which appear in the exam results, will not appear on the certificates.

 

[av_button label=’Στατιστικά Στοιχεία – Stats’ icon_select=’yes’ icon=’ue8c6′ font=’entypo-fontello’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ link=’manually,https://nysyntedu.org/wp-content/uploads/2022/08/Εξετάσεις-Ελληνομάθειας-Μαΐου-2022_Στατιστικά-στοιχεία.pdf’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’left’ label_display=” title_attr=” color_options=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=” btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=” border_width=” border_width_sync=’true’ border_color=” border_radius=” border_radius_sync=’true’ box_shadow=” box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=” animation=” animation_duration=” animation_custom_bg_color=” animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=” sonar_effect_effect=” sonar_effect_color=” sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=” css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=” av-medium-css_position=” av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=” av-small-css_position=” av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=” av-mini-css_position=” av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-7rwr6′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

 

Μοιραστείτε το:

Translate »
Scroll to Top