Επιμίσθιο

Αναπτύξτε τις ενότητες για να διαβάσετε αναλυτικά.

Οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό καθορίζονται στην υπ’ αρ.πρωτ. ΚΥΑ 48230/Η2/28-04-21 (Β’ 1762).

Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση η έναρξη καταβολής του ειδικού επιμισθίου ξεκινά με την ημερομηνία της Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας, μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.

Για την καταβολή του επιμισθίου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση», το οποίο ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να συμπληρώσει και να αποστείλει στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, προς επεξεργασία και προώθησή τους στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.  Το Γ.Σ.Ε. δεν είναι αρμόδιο για την καταβολή του επιμισθίου.

Η καταβολή του πρώτου επιμισθίου από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, πιθανά να μη γίνει άμεσα δεδομένων των διαδικασιών που πρέπει να διεκπεραιωθούν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Για όσους συμπληρώσουν τριετία και έχουν αιτηθεί παράταση το επιμίσθιο του τελευταίου μήνα του διδακτικού έτους του σχολείου στο οποίο έχουν τοποθετηθεί καταβάλλεται σε δύο δόσεις: αρχικά το ποσό που αναλογεί στις εργάσιμες ημέρες του μήνα αυτού (μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους) και στη συνέχεια το υπόλοιπο των ημερών μέχρι το τέλος του μήνα.  Για την καταβολή του υπολοίπου ποσού του επιμισθίου Ιουνίου, καθώς και του επιμισθίου μηνών Ιουλίου και Αυγούστου (επιμίσθια θερινών μηνών) προϋπόθεση είναι η ανάληψη υπηρεσίας από τον εκπαιδευτικό για την επόμενη σχολική χρονιά.  Οι θερινοί αυτοί μήνες καταβάλλονται τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία ανάληψης. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δε συνεχίσει την απόσπασή του για τη νέα σχολική χρονιά δεν του καταβάλλεται το επιμίσθιο των θερινών μηνών.

Από το 2010, η πληρωμή των επιμισθίων γίνεται σε ευρώ, λόγω αδυναμίας διαχείρισης λογαριασμού σε ξένο νόμισμα στις αμερικάνικες τράπεζες, με τακτικά εντάλματα πληρωμής, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε τράπεζα στην Ελλάδα.  Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για την μεταφορά του επιμισθίου στο εξωτερικό.

* Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και υπόκεινται σε αλλαγές με στόχο την επικαιροποίησή τους.  Η ενημέρωση ενδεχομένως να είναι μερική και το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί την ακρίβειά τους.

1. Συμπληρώνετε προσεκτικά τα προσωπικά στοιχεία και τα υπηρεσιακά στοιχεία.

2. Στα στοιχεία απόσπασης, συμπληρώνετε τα πεδία:

χώρα απόσπασης, κρατίδιο/πολιτεία (όπου υπάρχει),

αριθμός υπουργικής απόφασης απόσπασης, ΑΔΑ υπουργικής απόφασης απόσπασης,

έναρξη σχολικού έτους απόσπασης και τη διάρκεια σε έτη.

3. Όσοι αποσπαστήκατε πρώτη φορά και μόνο στην αίτηση του πρώτου μήνα, σε περίπτωση που φτάσατε στη χώρα απόσπασης μέχρι και 10 ημέρες προ της έναρξης του σχολικού έτους και αναλάβατε υπηρεσία, συμπληρώνετε το πεδίο «παραμονή στη χώρα απόσπασης προ της έναρξης του σχολικού έτους».

4. Στο πεδίο «προσφορά ανελλιπούς υπηρεσίας και διαμονή στη χώρα απόσπασης» συμπληρώνετε τις ημερομηνίες του μήνα που αφορά το επιμίσθιο, π.χ. για το μήνα Σεπτέμβριο 2022 γράφετε από 01/09/2022 έως 30/09/2022, για το Φεβρουάριο του 2023 γράφετε 01/02/2023 έως 28/02/2023. Για τον πρώτο μήνα απόσπασης γράφετε από την ημερομηνία ανάληψης έως το τέλος του μήνα.

5. Στη συνέχεια, συμπληρώνετε τα πεδία «έναρξη – λήξη διδακτικού έτους στη χώρα απόσπασης» και «έναρξη – λήξη σχολικού έτους στη χώρα απόσπασης» με πολλή προσοχή.

6. Στα στοιχεία τοποθέτησης συμπληρώνετε το φορέα, δηλαδή το σχολείο στο οποίο είστε τοποθετημένοι, την ημερομηνία ανάληψης, τις ώρες που διδάσκετε και σε περίπτωση που είστε τοποθετημένοι σε ΤΕΓ, συμπληρώνετε και το ΦΕΚ αναγνώρισης του σχολείου. Σε περίπτωση που είστε τοποθετημένοι σε παραπάνω από ένα σχολείο, συμπληρώνετε αντίστοιχα και για το άλλο σχολείο.

7. Στο κάτω μέρος της δήλωσης συμπληρώνετε το κενό στη δήλωση 2, το οποίο πρέπει να συμφωνεί με το μήνα τον οποίο αφορά η αίτηση. Στο κενό του 3, συμπληρώνετε τη χώρα απόσπασης.

8. Στο τέλος της αίτησης, στο πεδίο «Τόπος-ημερομηνία», συμπληρώνετε τον τόπο και πάντα την τελευταία ημέρα του μήνα στον οποίο αφορά η αίτηση.

9. Προσπαθήστε να εκτυπώσετε την αίτηση σε μία σελίδα ανά μήνα.

10. Υπογράφετε εσείς και ο δ/ντής του σχολείου και μας τα στέλνετε.

11. Σας υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί προσωπική σας ευθύνη η σωστή συμπλήρωση της αίτησης.

Συνοδευτικά Έγγραφα

Κατεβάστε από τους δεσμούς παρακάτω τα ενημερωτικά έγγραφα και την αίτηση Επιμισθίου.

Ενημερωτικό για Επιμίσθιο.

Καθορισμός Επιμισθίου

Αίτηση Επιμισθίου .docx

Αίτηση Επιμισθίου .pdf

Translate »
Scroll to Top